انتشار مسئله ششمين دوره مسابقات داوري تجاري

مسئله ششمین دوره مسابقات داوری تجاری منتشر شد. شما می‌توانید از منوی مسابقات دوره ششم به فایل PDF مسئله دسترسی یابید، یا اینجا را کلیک نمایید.