نحوه برگزاري

این مسابقه به میزبانی مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (ACIC) و مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) برگزار خواهد شد و طراحی و اجرای مسابقه نیز بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان دو مرکز خواهد بود. این کارگروه مسابقه داوری تجاری را مطابق با استانداردهای بین‌المللی و با الگو گیری از نمونه‌های مشابه جهانی و نیز با همیاری داوران مجرب در زمینه‌های داوری داخلی و بین‌المللی سازمان‌دهی و برگزار خواهد نمود.

گروه‌های شرکت‌کننده یک بار در مقام خواهان و یک بار در مقام خوانده با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. پس از جمع امتیازات شفاهی ، تیم‌هایی که بالاترین امتیاز شفاهی را اخذ نمایند به مرحله نهایی راه خواهند یافت. در این مرحله، موضع گروه‌ها (خواهان یا خوانده) به قید قرعه تعیین میگردد و پس از رقابت میان آنها، متعاقبا تیم برنده اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است که لوایح گروه‌های شرکت‌کننده به صورت مجزا از مرحله شفاهی بررسی می‌گردد و گروهی که مجموع امتیاز لوایح خواهان و خوانده وی از سایر تیم‌ها بالاتر باشد، به عنوان گروه برتر در نگارش لایحه انتخاب خواهد شد.

زبان مسابقه

کلیه لوایح، مکاتبات شرکت‌کنندگان  با داوران و همچنین برگزاری جلسه­‌های استماع در دوره‌ی پیشرو به زبان فارسی خواهد بود.

قواعد مسابقه

با توجه به مسئله طرح‌شده برای مسابقه، تشخیص قوانین صحیح شکلی و ماهوی حاکم بر مسابقه داوری بر عهده شرکت‌کنندگان میباشد.