هدف مسابقه

هدف از سازمان‌دهی و برگزاری مسابقه داوری تجاری، آموزش اسلوب صحیح داوری در حل‌وفصل اختلافات تجاری به‌صورت عملی میباشد. شرکت‌کنندگان این مسابقات با طرح دعوی، ارائه لوایح دفاعی یا طرح دعوی متقابل فرصت آشنایی با قواعد شکلی و ماهوی یک نمونه عملی داوری را هم در مقام خواهان و هم در مقام خوانده خواهند داشت. 

مسابقه مزبور به شیوه‌ای طراحی‌شده است که طی آن نه‌تنها قواعد شکلی و مباحث مربوط به حقوق ماهوی مطرح میشوند، بلکه شرکتکنندگان با نکات ظریف و تکنیک‌های غیرحقوقی که معمولاً در ارائه و دفاع از دعاوی در مقابل دیوانهای داوری مدنظر قرار می‌گیرند، آشنایی پیدا میکنند. علاوه بر این‌ها، این مسابقه فرصتی را فراهم می‌آورد تا شرکت‌کنندگان آشنایی مناسبی با ادبیات حقوقی داخلی و بین‌المللی موجود درزمینهٔ داوری کسب نمایند.